Tag Archive: shounen

[Oneshot] Squid and Octopus

<Dialogue free comic> Genre : shounen , slice of slife Please read from RIGHT to left.   You can read on my FB  Advertisements

[MANGA] LÔNG CHỒN CHƯƠNG 3

Tiếp theo sự kiện up video và rải link lần trước, trong chương này chúng ta cùng khám phá kỹ thuật “session hijacking” mà Thắng Nghiêng đã dùng để hack nick của Kiền… Continue reading

[Manga] Silver Bell_ Chiếc chuông bạc_Chapter 2

Previous Chapter:  Chapter 1  

[Manga] Silver Bell_ Chiếc chuông bạc_Chapter 1

    Next Chapter: Chapter 2