Category Archive: Lông Chồn_a hacker story

[MANGA] LÔNG CHỒN CHƯƠNG 4

Xem các chương khác tại :  Lông Chồn_collection Xem các chương khác tại :  Lông Chồn_collection

[MANGA] LÔNG CHỒN CHƯƠNG 3

Tiếp theo sự kiện up video và rải link lần trước, trong chương này chúng ta cùng khám phá kỹ thuật “session hijacking” mà Thắng Nghiêng đã dùng để hack nick của Kiền… Continue reading

[Manga] Lông Chồn chương 2

Xem các chương khác tại :  Lông Chồn_collection   Xem các chương khác tại :  Lông Chồn_collection  

[Manga] Lông Chồn_Chương 1

Đọc các chương khác.  

[Manga] Lông Chồn_chương 0

Đọc các chương khác.           Một số từ được sử dụng trong truyện: DB: database , cơ sở dữ liệu Server : Máy chủ, nơi nhận và xử lý… Continue reading