[MANGA] LÔNG CHỒN CHƯƠNG 3

Tiếp theo sự kiện up video và rải link lần trước, trong chương này chúng ta cùng khám phá kỹ thuật “session hijacking” mà Thắng Nghiêng đã dùng để hack nick của Kiền TM, kẻ đã hành hung bạn học Mình TT nhé.

long chon c3 cover long chon c3-p001 long chon c3-p002 long chon c3-p003-004 long chon c3-p005 long chon-c3-p006 long chon-c3-p007 long chon-c3-p008 <a
long chon-extra001 long chon-extra002 long chon-c3-p009 long chon-c3-p010 long chon-c3-p011 long chon-c3-p012 long chon-c3-p013 long chon-c3-p014 long chon-c3-p015 Untitled-1

[Manga] Lông Chồn_chương 0

Đọc các chương khác.

long chon cover   claim long chon c0-p1 long chon c0-p02 long chon c0-p03 long chon c0-p04-05 long chon c0-p06 long chon c0-p07 long chon c0-p08 long chon c0-p09 long chon c0-p10 long chon c0-p11 long chon c0-p12 long chon c0-p13 long chon c0-p14 long chon c0-p15 long chon c0-p16 long chon c0-p17 long chon c0-p18 long chon c0-p19 long chon c0-p20 long chon c0-p21 long chon c0-p22 long chon c0-p23 long chon c0-p24 long chon c0-p25 long chon c0-p26 long chon c0-p27 long chon c0-p28 long chon c0-p29 long chon c0-p30 long chon c0-p31 long chon c0-p32 long chon c0-p33 long chon c0-p34     huy hieu c500

 

Một số từ được sử dụng trong truyện: DB: database , cơ sở dữ liệu Server : Máy chủ, nơi nhận và xử lý  các request truy cập từ máy thường (Client) Deface : tấn công thay đổi nội dung, hacker chiếm quyền điều khiển 1 website và thay đổi nội dung trên đó, thường là để lại thông điệp trên trang chủ để cảnh báo hay khiêu khích.

 

Đọc Lông Chồn chương 1 →