[BL] CÔ DÂU TRẠNG NGUYÊN C02

English version : https://tapastic.com/series/the-Red-Crane

Vietnamese version: Có thể xem trực tiếp ở đây hoặc theo dõi qua FB

I am Chan. I will become the greatest man, the Red Crane of the Royal Court,

………….but then…instead I got married to …another great man…..

grand laurete c01 p19grand laurete c01 p20grand laurete c01 p21grand laurete c01 p22grand laurete c01 p23grand laurete c01 p24grand laurete c01 p25grand laurete c01 p26grand laurete c01 p27-1

grand laurete c01 p27grand laurete c01 p28