[Tutorial] MS5-how to make a simple effect bg in ms5

tone scrapping

1.Chọn công cụ Decoration / hatching/ chọn Cross hatching for tone scrapping –> phụt xung quanh khung như ở hình 1.

Select tool : Decoration / hatching/  Cross hatching for tone scrapping—> spray the brush around the panel border as in figure 1

2. Chuyển qua công cụ Airbrush , chọn brush Tone scrapping, chọn ink = transparent rồi cạo cho mềm mượt như hình 2

Switch to Airbrush/ Tone scrapping, set ink = transparent ( not white nor blacK), then scrap the sprayed crosshatch. You ‘ll get the bg as in figure 2.

DONE.

Advertisements