[Travel diary] Wig shop story

Chuyện ông chủ cửa hàng tóc giả ở phố Meyongdong

[Seoul 2015]

Other stories : https://plus.google.com/u/1/collection/EV3E3

Korea in my eyes002

Advertisements