[Manga] Lông Chồn_chương 0

Đọc các chương khác.

long chon cover   claim long chon c0-p1 long chon c0-p02 long chon c0-p03 long chon c0-p04-05 long chon c0-p06 long chon c0-p07 long chon c0-p08 long chon c0-p09 long chon c0-p10 long chon c0-p11 long chon c0-p12 long chon c0-p13 long chon c0-p14 long chon c0-p15 long chon c0-p16 long chon c0-p17 long chon c0-p18 long chon c0-p19 long chon c0-p20 long chon c0-p21 long chon c0-p22 long chon c0-p23 long chon c0-p24 long chon c0-p25 long chon c0-p26 long chon c0-p27 long chon c0-p28 long chon c0-p29 long chon c0-p30 long chon c0-p31 long chon c0-p32 long chon c0-p33 long chon c0-p34     huy hieu c500

 

Một số từ được sử dụng trong truyện: DB: database , cơ sở dữ liệu Server : Máy chủ, nơi nhận và xử lý  các request truy cập từ máy thường (Client) Deface : tấn công thay đổi nội dung, hacker chiếm quyền điều khiển 1 website và thay đổi nội dung trên đó, thường là để lại thông điệp trên trang chủ để cảnh báo hay khiêu khích.

 

Đọc Lông Chồn chương 1 →

2 thoughts on “[Manga] Lông Chồn_chương 0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s