[Manga] Lông Chồn_chương 0

Đọc các chương khác.           Một số từ được sử dụng trong truyện: DB: database , cơ sở dữ liệu Server : Máy chủ, nơi nhận và xử lý… Continue reading